خواب و خیال

شعر خواب و خیال از مجموعه اندیشه ها و احساس ها

(مجموعه اشعار ) استاد محمد رئوفی مهر است که در سال 1395 به زیور طبع آراسته گردید .

ای چشم مست محو تماشای  کیستی ؟

مفتون روی و موی دل آرای کیستی ؟

با آن دل رمیده چشم نیم باز

سرگرم دیدن قد رعنای کیستی ؟

جام جهان تهی زمی ناب آرزوست

بیهوده مست جام فریبای کیستی ؟

باغ خزان زده است گلستان عمر ما

هر دم به یاد گلشن زیبای کیستی ؟

از من بجز دریغ جوانی نمانده است

بازیچه فسانه فردای کیستی ؟

من در خمار جرعه دیدار مانده ام

در بزم عیش " ساغرو مینای کیستی ؟

لب تر نکردم از می وصل همی خورم

حسرت به آنکه ساقی و صهبای کیستی ؟

سودی نبرده ایم زسودای زندگی

هر گه به فکر بهره ز سودای کیستی ؟

هر شب که ماه جلوه فروشدبه آسمان

روشنگر سیاهی شبهای کیستی ؟

لبخند روزگار فریب است و هیچ نیست

بیهوده در نیاز و تمنای کیستی ؟

مهر تو نیست در دلم ای روزگار پیر

خورشید وار انجمن آرای کیستی ؟منبع: http://raoufimehr.blogfa.com/